28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği’nin 13/5 inci maddesine göre, “Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur”.

Ticaret Bakanlığı, yukarıda belirtilen maddeye dayanılarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne 31.03.2020 tarihinde bir yazı ileterek, COVID-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının korumasının önemine işaret etmiştir. Bu doğrultuda, Türkiye genelinde birçok Ticaret Odası, internet sitesinde bir duyuru (“Duyuru”) yayınlayarak üyelerine bu hususta bilgilendirme yapmaktadır.

Duyuru’ya göre, kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında,

  • geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi,
  • dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşmaması ve
  • yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi belirtilmektedir.

Ticaret Bakanlığı’nın ilgili yazısı neticesinde, kamu iştiraki olanlar hariç, 2019 faaliyet yılına ilişkin genel kurul toplantılarını gerçekleştirecek olan sermaye şirketlerinin, toplantı gündemlerinde yer alacak olan kar payı dağıtımına ilişkin hususta karar verirken Duyuru’da yer alan 3 (üç) hususa dikkat etmeleri gerektiğini belirtmek isteriz.

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde lütfen bizimle info@apakuras.com e-mail adresinden iletişime geçiniz.