2 Nisan 2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Covid-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi İle İlgili 2020/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (“Genelge”) uyarınca 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (istisnaları dahil) (“Kanun”) ile bu Kanun’dan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde, COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hale geldiğine ilişkin başvurular, yükleniciler tarafından bu durumun belgelendirilmesi suretiyle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılması öngörülmüştür.

Yapılan bu başvurular idare tarafından; 05.01.2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun mücbir sebepler başlıklı 10. maddesi ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenecek olup, karar alınmadan önce idarelerce Hazine ve Maliye Bakanlığının değerlendirmesi alınacaktır.

İdarelerce yapılan değerlendirme sonucunda; ortaya çıkan durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir.

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde lütfen bizimle info@apakuras.com e-mail adresinden iletişime geçiniz.