20 Şubat 2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Değişiklik Kanunu”) uyarınca, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu (“Kanun”) içerisinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu hükümler uyarınca, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan Kanun’un 29. maddesine göre belirlenen bina vergi değeri 5.000.000 Türk lirasının üzerinde olanların değerli konut vergisine tabi olacağına öngörülmüştür.

Değişiklik Kanunu uyarınca, muafiyetlere yeni bir kurum eklenmiş olup, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar da değerli konut vergisinden muaf tutulmuştur. Ayrıca Kanun’un muafiyetlere ilişkin 46.  Maddesinin 1. fıkrasının(b) bendi de “Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) (Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.)”şeklinde değiştirilmiştir.

Değişiklik Kanunu ile Kanun’un 44. İse Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Verginin matrahı, bina vergi değerinin42. maddede yer alan tutarı aşan kısmıdır.Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar ( bu tutar dahil)

5.000.000 TL’yi aşan kısmı için                                                                    (Binde 3)

10.000.000 TL’ye kadar olanlar ( bu tutar dahil) 7.500.000 TL’si için7.500 TL,

fazlası için                                                                                                     (Binde 6)

10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL,

fazlası için                                                                                                     (Binde 10)

oranında vergilendirilir.

Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır.42. maddede yer alan tutar ile ikinci fıkrada yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılır. Bu şekilde hesaplanan tutarların 1.000 Türk lirasına kadar olan kesirleri dikkate alınmaz.Cumhurbaşkanı, dördüncü fıkrada belirtilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetindeki artış oranını yeniden

değerleme oranına kadar artırmaya yetkilidir.” Yapılan bu değişiklik ile değerli konut vergisi tutarlarında azalma meydana gelmiştir.

            Değişiklik Kanunu uyarınca Kanun’un, mesken nitelikli taşınmazların değerleme bedeline ilişkin bildirimleri, kesinleşme ve itiraz sürelerini düzenleyen 43. Maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Son olarak Kanun’a aşağıda bulunan geçici madde eklenmiştir:

“Bu Kanunun “Dördüncü Kısım” başlığı altında düzenlenen değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlar. 2020 yılına ilişkin olarak 2020 yılında verilmesi gereken beyanname verilmez, vergi tahakkuk ettirilmez. Değerli konut vergisinin uygulamasında bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihinden önce Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan süreleri bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir.

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde lütfen bizimle info@apakuras.com e-mail adresinden iletişime geçiniz.