17 Mayıs 2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 Üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ) yayınlanmış olup, 7244 sayılı Torba Kanun kapsamında düzenlenen sermaye şirketlerine kar payı dağıtımının sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemenin usul ve esasları ve istisnaları belirtilmiştir.

Daha önce yayınlanan Torba Kanun kapsamında sermaye şirketlerinde, Türk Ticaret Kanunu’nun (“Kanun”) geçici 13. maddesinin yürürlüğe girmesinden 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının, yalnızca %25 kadarının nakden dağıtımına karar verilebileceği, genel kurul tarafından 30.09.2020 tarihine kadar yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği vegeçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği öngörülmüştü. Tebliğ uyarınca, bu sınırlamanın, Kanun’un 462. maddesi uyarınca iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Torba Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce genel kurulca kâr payı dağıtımı kararı alınmış, ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, %25’lik sınırı aşan kısma ilişkin ödemeler ile hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemelerin ise30.09.2020 tarihine kadar erteleneceği belirtilmiştir.Tebliğ ile ayrıca ertelenen ödemelere ilişkin olarak faiz tahakkuk ettirilmeyeceği ve genel kurulca yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse, avans ödemelerinin 30.09.2020 tarihine kadar erteleneceği öngörülmüştür.

Tebliğ ile birlikte aşağıda belirtilen şartlan sağlayan şirketlerin, Ticaret Bakanlığı’ndan (“Bakanlık”) uygun görüşü alması şartıyla, öngörülen kar payı dağıtımı sınırlamalarına ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı düzenlenmiştir:

  1. Covid-19kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120.000 Türk Lirası ve altında kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,
  2. Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, Kanun hükümleri çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler,
  3. Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30.09.2020tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler.

Yukarıda (c) bendi uyarınca kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketlerde, pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemelerin30.09.2020 tarihine kadar erteleneceği öngörülmüştür.

İstisna kapsamında bulunan şirketlerin kâr payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi için Bakanlık’tan uygun görüş alınması zorunlu kılınmıştır. Başvurularda genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği, şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu ile kâr veya zarar tablosuna ek olarak söz konusu şirketlerin istisna kapsamında olduğunu tevsik edici belgelerin de Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.

Kâr payının hesaplanmasında; finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olan şirketler tarafından Kanun’un 88. maddesine göre hazırlanan, bunlar dışında kalan şirketler tarafından ise Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan finansal tabloların esas alınması öngörülmüştür. Son olarak dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının, Vergi Usul Kanununa göre tutulan kayıtlarda bulunan kâr dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamayacağı düzenlenmiştir.

Herhangi bir sorunuz olduğu takdirde lütfen bizimle info@apakuras.comadresinden iletişime geçiniz.