04 Ocak 2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmi Gazete’de Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) yayınlanmıştır.

Değişiklik Yönetmeliği ile aşağıda açıklanan bazı önemli yeni düzenlemelerin yanı sıra, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamına özel eğitim ve öğretim kurumlarının öğrencilerine ve velilerine gönderdiği iletiler de dâhil edilmiştir. Değişiklik Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 01.09.2020 olarak öngörülmüştür.

Yönetmelik’in Tanımlar başlıklı 4. maddesine Değişiklik Yönetmeliği ile bazı yeni tanımlar eklenmiştir. Bu kapsamda Kuruluş; Ticaret Bakanlığınca (“Bakanlık”) ticari elektronik ileti yönetim sistemini kurmakla yetkilendirilen kuruluşu, Ticari elektronik ileti yönetim sistemi (İYS): Ticari elektronik ileti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan sistemi ve İYS Numarası: İYS’ye kayıt olan tüm hizmet sağlayıcı ve markalarına ayrı ayrı atanan tekil numarayı ifade edecek şekilde düzenleme yapılmıştır.

Yeni getirilen düzenlemeler ile hizmet sağlayıcılarının, alıcıların (Yönetmelik içerisinde, tüketici ya da meslekî veya diğer amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır) elektronik iletişim adreslerine gönderdiği ticari elektronik iletiler için kendisi tarafından ya da İYS üzerinden önceden onay alınması öngörülmüştür. Değişik Yönetmeliği ile ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin İYS’ye kaydolması öngörülmüş olup, İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemeyeceği düzenlenmiştir.

Bu bağlamda, Değişiklik Yönetmeliği ile İYS, ticari elektronik iletilerin gönderilmesinden önce ilgili alıcılardan onay alınabilecek bir sistem olarak öngörülmüştür. Ticari elektronik iletilerin gönderilmesinde önce onay alınmasına gerek olmayan hallerde ise İYS üzerinden kontrol yapılmayacaktır.

Her ne kadar tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu olmasa da, tacir ve esnafların reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilememektedir. Bu kapsamda tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine ileti gönderilmesinden önce, ilgili alıcıların elektronik iletişim adreslerinin hizmet sağlayıcısı tarafından İYS’ye kaydı gerekli olup, İYS üzerinden alıcıların ret hakkını kullanıp kullanmadığı kontrol etmelidir. Ticari elektronik iletilerin gönderilmesinden önce İYS üzerinden onay alınması düzenlenmiştir.İYS üzerinden alınmayan onaylar, hizmet sağlayıcı tarafından üç iş günü içinde İYS’ye kaydedilecek olup, İYS’ye kaydedilmeyen onaylar geçersiz kabul edilecektir.

Hizmet sağlayıcı, kendisine iletilen ret bildirimlerini üç iş günü içinde İYS’ye bildirir.Alıcı reddetme hakkını İYS üzerinden de kullanabilir.Kuruluş, onay ve ret bilgilerinin İYS’ye kaydedilmesi, İYS üzerinden onay alınması, reddetme hakkının kullanılması, ticari elektronik ileti şikâyetlerinin alınması, raporlanması, şikâyet sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesi ve aracı hizmet sağlayıcıların sistemi kullanması amacıyla teknik altyapıyı hazırlar ve Bakanlığın erişimine açar. Kuruluş, ticari elektronik ileti gönderiminin aksamaması için gerekli teknik tedbiri alır. Kuruluş İYS’ye yönelik Bakanlık tarafından istenen diğer iş ve işlemleri yürütmekle yükümlüdür.

Yönetmelik kapsamında düzenlenen aracı hizmet sağlayıcılarına ilişkin yükümlülüklerde de değişiklik yapılmıştır.Aracı hizmet sağlayıcı başkaları adına, onların mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak ya da işletmesini tanıtmak amacıyla ticari elektronik ileti göndermek için onay alamaz.Aracı hizmet sağlayıcı, İYS’ye kayıt olmayan hizmet sağlayıcılara ait ticari elektronik iletilerin gönderimini başlatmaz. Hizmet sağlayıcının talimatı doğrultusunda ticari elektronik ileti gönderimini başlatan aracı hizmet sağlayıcı, ileti gönderimine başlamadan önce İYS üzerinden alıcıların onayının olup olmadığını kontrol eder ve İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ileti gönderimini başlatmaz.

Kuruluş,hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı ile bu Yönetmelik çerçevesinde yapmış olduğu işlemler ve sunduğu hizmetler nedeniyle elde ettiği verilerin, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla muhafazasından ve hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Alıcı tarafından ticari elektronik iletilere ilişkin şikâyetler İYS üzerinden yapılabilecek olup, şikâyet başvurusu öncelikle İYS üzerinden ön incelemeye tabi tutulur. Hizmet sağlayıcının talimatı doğrultusunda ileti gönderimini başlatan aracı hizmet sağlayıcı, şikâyet başvurularına konu iletilere ilişkin bilgi ve belge taleplerini İYS üzerinden on beş gün içinde yanıtlar.

Son olarak Bu Yönetmelik kapsamında alınan onaylar 01.06.2020 tarihine kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılır. Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara onayların İYS’ye yüklendiği ve 01.09.2020 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkânının İYS üzerinden kullanılabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilir. Alıcılar, İYS’ye kaydedilen onayları 01.09.2020 tarihine kadar kontrol eder. Bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler onaylı kabul edilir.Bakanlık bu tarihleri üç ay ertelemeye yetkilidir.