Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 16ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili (“Sicil”)’ne kaydolmak zorundadır.

Kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili tarihler de Kanunun geçici 1. maddesine istinaden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenerek aşağıdaki gibi ilan edilmiştir:

  Veri Sorumluları Başlama tarihi Verilen süre Son tarih
1 Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları 01.10.2018 15 ay 31.12.2019
2 Yurtdışında yerleşik veri sorumluları 01.10.2018 15 ay 31.12.2019
3 Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları 01.01.2019 15 ay 31.03.2020
4 Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 15 ay 30.06.2020

2019/387 sayılı ve 27.12.2019 tarihli Kurul Kararı uyarınca, kişisel veri işleme envanteri hazırlamadan gelişigüzel Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”)’ne kayıt ve bildirim gerçekleştiren veri sorumluları ile envanter hazırlama süreçlerini tamamlayamadığı için süresinde kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getiremeyecek olan veri sorumluları dikkate alınarak, VERBİS’e girilmiş olan bilgilerde herhangi bir hata veya Kanuna aykırılık varsa bu durumun bir an önce düzeltilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesini teminen 6698 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi gereği;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.09.2020 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Kayıt, VERBİSvasıtasıyla yapılmakta olup VERBİS’e www.kvkk.gov.tr web sitesi adresinden ulaşılabilmektedir.