COVID-19: 7244 SAYILI TORBA KANUN

COVID-19 salgınının önlenmesi ve etkilerinin azaltılması amacıyla ülkemizde ve dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayata ilişkin birtakım tedbirler alınmaktadır. Bu doğrultuda, 17 Nisan 2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (“Torba Kanun”) yayınlanmıştır. Torba Kanun, farklı konularda ihtiyaç duyulan tedbirler ve düzenlemeler içermekte olup özellikle hukuki anlamda önem teşkil eden maddeler aşağıda belirtilmektedir:

1. İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH YASAĞI, NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN DERHAL YARARLANMA:

  1. Fesih yasağı:4857 sayılı İş Kanununa eklenen“geçici istihdam güvencesi” başlıklı geçici madde uyarınca, İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle, 25.maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebeplerdışında işveren tarafından feshedilemeyecektir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez.

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecektir.

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süre, Cumhurbaşkanı tarafından altı aya kadar uzatılabilecektir.

  • Nakdi ücret desteğinden yararlanma:4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici madde uyarınca, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı İş Kanunun yukarıda belirtilen geçici 10. maddesi uyarınca, işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/03/2020 tarihinden sonra 51. madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı İş Kanunun yukarıda belirtilen geçici 10. maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilecektir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamayacaktır.

Yukarıdaki fıkra çerçevesinde ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı İş Kanunun 39. maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Bu madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, aynı Kanunun 60/1/(g) maddesi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanacaktır.

  • Kısa çalışma ödeneğinden uygunluk tespiti beklenmeksizin yararlanma: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen diğer bir geçici madde uyarınca ise, yeni koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecektir. Bu madde, 29/02/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2. SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KAR DAĞITILMASI İLE İLGİLİ GETİRİLEN SINIRLAMALAR:

  1. Kar dağıtım sınırlaması:6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici madde uyarınca, devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hariç olmak üzere; sermaye şirketlerinde, 30/09/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilecek, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyecek, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir.

Ayrıca, genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmibeşini aşan kısma ilişkin ödemeler 30/09/2020 tarihine kadar ertelenir.

Bu maddede belirtilen süre, Cumhurbaşkanı tarafından üç ay süreyle uzatılabilecek veya kısaltılabilecektir.

3. ELEKTRONİK ORTAMDA İHALE YAPILMASI:

  1. Elektronik ortamda ihale yapılması:Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması ve sınırlı ayni hak tesisi işlemleri ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi ve kullanma izni verilmesi ihaleleri, 31/07/2020 tarihine kadar hizmet bedeli karşılığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bağlı ve ilgili kuruluşları ile bunların iştiraklerine ait teknik altyapı kullanılmak suretiyle elektronik ortamda yapılabilecektir. Bu süre, Çevre ve Şehircilik Bakanınca 3 (üç) aya kadar uzatılabilir. Bu ihalelere ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

4. SEYAHAT ACENTALARI İŞLETME BELGESİ DEVRİ VE YILLIK AİDAT:

  1. İşletme belgesi devri:1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun değiştirilen 4/3 maddesine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin almak kaydıyla işletme belgesi acenta unvanından bağımsız olarak başka bir tüzel kişiliğe devredilebilecek ve devir Bakanlık siciline işlendiği tarihte hüküm ifade edecektir. Ayrıca, işletme belgesini devreden tüzel kişiliğe de 3 (üç) yıl içerisinde yeniden işletme belgesi verilmeyecektir.
  • Yıllık aidat: 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 35. maddesinde düzenlenen yıllık aidat 2020 yılında alınmayacaktır.

5. FAALİYETİ DURDURULAN/FAALİYETTE BULUNAMAYAN İŞYERLERİNDEN İLAN, REKLAM VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİNİN ALINMAMASI:

  1. İlan, reklam vergisi ve ÇTV alınmaması: Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmayacaktır.

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde lütfen bizimle info@apakuras.come-mail adresinden iletişime geçiniz.